POLITYKA PRYWATNOŚCI TALENT47 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Talent 47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich kandydatów, klientów i użytkowników strony internetowej .

Na naszej stronie www.talent47.com znajdują się informacje o prowadzonej przez nas działalności możesz też, dowiedzieć się o prowadzonych przez nas rekrutacjach, możliwości podjęcia współpracy oraz zapoznać się ofertami dotyczącymi naszych usług.


I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TALENT47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, NIP:5252852030, REGON: 38821979800000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000883670 reprezentowana przez Ewę Wysocką Prezesa Zarządu, (zwana dalej „Administratorem” lub „Talent47”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na powyższy adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: …………………………………….

II. Przetwarzanie danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone, przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw i wolności osób, które udostępniają nam swoje dane. Dane są zbierane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, mogą być również zbierane od osób trzecich i publicznie dostępnych rejestrów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”).


III. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

W PRZYPADKU KANDYDATÓW

Zbieramy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej). Ponadto gromadzimy dane dotyczące wykształcenia, historii zatrudnienia, oraz inne dodatkowe informacje np. zawarte w CV przekazane dobrowolnie przez kandydata. Podczas trwania naszej współpracy mogą zostać nam przekazane dalsze informacje o kandydacie, zarówno bezpośrednio przez kandydata jak i przez stronę trzecią, np. przez pracodawcę, któremu przekazaliśmy CV i która skontaktowała się z Kandydatem w ramach procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzamy, gdy:

1) wprowadziłeś swoje dane na stronie internetowej Talent47 przez formularz aplikacyjny lub kontaktowy,

2) aplikowałeś na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone na stronie Talent47, na portalach ogłoszeniowych, w wyszukiwarkach ofert pracy,

3) przesłałeś CV do Talent47,

4) podczas kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z konsultantami Talent47 i wyraziłeś zgodę na dalszy kontakt,

Uzyskujemy również dane osobowe kandydatów w następujących przypadkach:

1) wyszukiwania potencjalnych kandydatów w zewnętrznych źródłach i stronach internetowych (w szczególności Linkedin, Goldenline),

2) udostępnienia przez naszych Klientów, polecenia przez inną osobę, np. współpracownika, innego Kandydata,

W PRZYPADKU KLIENTÓW

Dane osobowe przetwarzamy, gdy :

1) podczas kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z konsultantami Talent47 Klient wyraził zgodę na dalszy kontakt,

2) Klient wprowadził swoje dane na stronie internetowej Talent47 przez formularz aplikacyjny lub kontaktowy,

3) zawarliśmy z Klientami umowy cywilnoprawne;

4) pozyskując dane ze źródeł powszechnie dostępnych (np. Linkedin, Goldenline, strony www, inne).


IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych określa art.6 RODO, który reguluje ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. W każdym przypadku Administrator przetwarza dane istotne dla sprawy i w celu, dla którego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednią ochronę. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności w związku ze świadczeniem usług, prowadzonymi rekrutacjami.

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. nawiązania kontaktu z Tobą, gdy wyrażasz chęć udział w prowadzonej przez Talent47 rekrutacji lub w dalszych rekrutacjach, gdy wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie danych do dalszych rekrutacji przez określony czas na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 2. oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku u naszych Klientów;
 3. oceny umiejętności i predyspozycji kandydata do pracy na określonym stanowisku u naszych Klientów;
 4. rekrutacja odpowiedniego kandydata/kandydatów do pracy dla naszych Klientów;
 5. nawiązania kontaktu z Tobą, ale tylko wtedy, gdy chcesz skorzystać z naszych usług lub zadać nam pytanie i przekazujesz Talent47 swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO to jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie czy przesłanie oferty jeżeli jesteś zainteresowany świadczonymi przez Talent47 usługami;
 6. promocji i reklamy działalności i usług własnych oferowanych przez Talent47 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym newslettera na podany adres e-mail stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody;
 7. Marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Talent47 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 8. podjęcia działań w celu zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych pomiędzy Nami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 9. podejmowania w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 10. określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności jako użytkownika strony www Talent47 przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 11. monitorowania Twojej aktywności na stronie ……………….. oraz w mediach społecznościowych Talent47 i w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb oraz ulepszania świadczonych przez nas usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jednakże nie dłużej niż do wniesienia sprzeciwu; przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie;
 12. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 13. ochrony przed roszczeniami i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora;
 14. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora;
 15. zarządzania stroną internetową Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora;
 16. w celu tworzenia własnych baz danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż na czas niezbędny do zrealizowania wskazanego celu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie jest w stanie udowodnić podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw;

V. Udostępnianie danych osobowych

KANDYDATÓW

Dane Kandydata są przekazywane, za jego zgodą, Klientowi ( potencjalnemu Pracodawcy).

Poza wymienionymi podmiotami dane kandydatów mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

KLIENTÓW

Dane naszych Klientów udostępniamy Kandydatom, w przypadku zawarcia z Klientem umów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji dla Klienta.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator udostępnia dane Klientów i Kandydatów organom Administratora, pracownikom i współpracownikom oraz w niektórych przypadkach osobom trzecim, w szczególności dostawcom usług prawno-księgowych, firmom kurierskim i transportowym, dostawcom systemów i sprzętu IT na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia przez ww. podmioty odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


VI Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub jest związane z udziałem w rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub udziału w procesie rekrutacyjnym lub przyszłych rekrutacjach. W przypadku niepodania danych osobowych umowa może nie zostać zawarta, a proces rekrutacji nie jest możliwy Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.

Podanie niektórych informacji jest również obowiązkiem prawnym, np. niezbędnym do wystawienia faktury, rozliczenia uiszczonego wynagrodzenia.

V. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów. Jednakże dane osobowe kandydata będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od dnia ich zebrania. Jeżeli dane osobowe są zbierane w celu zawarcia umowy, dane osobowe przechowywane są od momentu zbierania danych do rozwiązania umowy lub wykonania umowy po jej rozwiązaniu. W przypadku zbierania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wykonywania obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tych celów lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w tych celach.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są twoje dane osobowe (art. 15 RODO);
 2. praw do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. prawo do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych – żądania usunięcia twoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Talent47 nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw złożonego sprzeciwu ;
 1. prawo do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Ciebie, które dostarczyłeś Talent47 oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie twojej zgody lub zawartej umowy oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. prawo do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Talent47 dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Twoje interesy będą ważniejsze od interesów Administratora, Talent47 będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 ust. 1 RODO);

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim i Twoje dane nie będą przetwarzane w tych celach (art. 21 ust. 2 RODO).

3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w dowolnym momencie masz prawo do jej cofnięcia, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ………….;

4.. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce od 25 maja 2018 roku organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. Przekazywanie Twoich danych osobowych.

Talent47 korzysta z usług (narzędzi) oferowanych przez globalnych dostawców takich jak Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ), Google Ireland Limited ( adres: Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia), Facebook Ireland (adres: Facebook Ireland (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia) Facebook,Inc. (adres; 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA), ActiveCampaign LLC. (adres: 1 North Dearborn St 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA) z siedzibą w USA. Twoje dane osobowe mogą być więc udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Powyższe podmioty gwarantują, że wdrożyły odpowiedni poziom ochrony oraz odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO. Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje zawarcie umów w przedmiocie przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską. W razie pytań odnośnie przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy się skontaktować z Nami pod adresem……………...

W przypadku, gdy nasz klient spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie poszukiwał kandydatów do pracy i konieczne będzie przekazanie mu danych osobowych w procesie rekrutacji, Talent47 zawsze kontaktuje się indywidualnie z kandydatem, a przekazanie danych osobowych poza EOG następuje zgodnie z RODO.


VIII. Forma przetwarzania

Twoje dane osobowe będą profilowane, a także profilowane automatycznie. Twoje dane będą przetwarzane automatycznie w celu oceny niektórych Twoich informacji, w szczególności analizy Twoich osobistych preferencji, zachowań i zainteresowań. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowań na naszych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Pomimo tego, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie, podobnie jak forma ich profilowania, nie będzie to jednak miało skutku prawnego ani podobnego wpływu na Twoją sytuację i podejmowanie decyzji.


IX. Polityka plików cookies

Polityka plików cookies znajduje się pod adresem………..Jednocześnie informujemy, iż dane zawarte w cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzystasz. Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić to w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz w ten sposób również usunąć w całości dane zapisane w postaci plików cookies.


X. Kontakt z Talent47 w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym w celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail …………………... lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

XI. Informacje końcowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są aktualizowane w celu dostosowania ich do prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą niezwłocznie komunikowane poprzez ogłoszenie na stronie www. ……………………. . Na naszej stronie www znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych takich jak Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin nienależących do Talent47. Talent47 nie ingeruje i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali. Osoby, które korzystają z przekierowania obowiązują będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Z polityką prywatności administratorów innych niż Administrator możesz zapoznać się na ich stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych , polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, ich bezpieczeństwa, czy przekazywania przez inne podmioty a w szczególności dostawców serwisów społecznościowych takich jak Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Goldenline.